Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

 • Deze verklaring geeft informatie over hoe Hermans Techniek Nederland B.V. omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.
 • Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden daarom met grote zorgvuldigheid verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons uiteraard aan de hiervoor gestelde regels uit de privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot slechts die persoonsgegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt
 • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om persoonsgegevens te verwerken, in gevallen waarin die toestemming is vereist
 • persoonsgegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn
 • wanneer wij persoonsgegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat de gedeelde gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken
 • rechten respecteren ter zake van het op aanvraag ter inzage aanbieden, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens.

 

VAN WIE VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

 • Hermans Techniek Nederland verwerkt onder meer persoonsgegevens die betrekking hebben op:
 • sollicitanten of personen die zich oriënteren op een stage of baan bij Hermans Techniek Nederland (“sollicitanten”)
 • personen die klant zijn of die werkzaam zijn bij een klant (“klanten”)
 • personen van wie wij producten of diensten afnemen of die werkzaam zijn bij onze leveranciers (“leveranciers”)
 • derden, zoals personen, niet zijnde klanten, wier gegevens in onze administratie voorkomen of bezoekers van onze website (“derden”).

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ

 • Hermans Techniek Nederland kan van sollicitanten de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht en burgerlijke staat
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • gegevens betreffende gevolgde of te volgen opleidingen, cursussen en stages
 • gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is
 • gegevens betreffende het arbeidsverleden
 • andere gegevens die door de sollicitant zijn verstrekt met het oog op het vervullen van de functie
 • gegevens die met toestemming van de sollicitant van referenties zijn verkregen
 • een Verklaring Omtrent het Gedrag
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.
 • Hermans Techniek Nederland kan van klanten de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, geslacht en burgerlijke staat
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • bedrijfsgegevens
 • bankgegevens
 • gegevens betreffende de relatie(s) tot andere personen of organisaties
 • gegevens met het oog op de te leveren diensten of producten
 • andere gegevens die ons door klanten of derden worden verstrekt of die uit openbare bron worden verkregen in het kader van de uit te voeren werkzaamheden
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving
 • Hermans Techniek Nederland kan van leveranciers de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en geslacht
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • bedrijfsgegevens
 • bankgegevens
 • gegevens betreffende de relatie(s) tot andere personen of organisaties
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen of het inkopen van diensten
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van uitgaven en het doen van betalingen
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

Hermans Techniek Nederland kan van derden de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit en geslacht
 • contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • bedrijfsgegevens
 • bankgegevens
 • gegevens betreffende de relatie(s) tot andere personen of organisaties
 • andere gegevens die ons door klanten of derden worden verstrekt of die uit openbare bron worden verkregen in het kader van de uit te voeren werkzaamheden
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van wet- of regelgeving.

 

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ DEZE GEGEVENS EN OP WELKE WETTELIJKE GRONDSLAG

 • Hermans Techniek Nederland verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een geldige wettelijke grondslag bestaat. We verwerken de hiervoor genoemde gegevens daarom alleen als:
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, of om op diens verzoek precontractuele handelingen te verrichten, bijvoorbeeld voor het voorbereiden van werkzaamheden voor de klant of de afwikkeling van een sollicitatieprocedure (“uitvoering overeenkomst”);
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Hermans Techniek Nederland rust (“wettelijke plicht”);
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Hermans Techniek Nederland of een ander, en die belangen zwaarder wegen dan de belangen of de fundamentele rechten van degene om wiens gegevens het gaat; of
 • de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking (“toestemming”).
 • De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens betreffende sollicitanten is voor:
 • de beoordeling van de geschiktheid van de sollicitant:
 • uitvoering overeenkomst
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • de interne controle en de beveiliging van (de belangen van) Hermans Techniek Nederland:
 • uitvoering overeenkomst
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving:
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens betreffende klanten is voor:
 • leveringen en dienstverlening aan klanten:
 • uitvoering overeenkomst
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens betreffende leveranciers is voor:
 • het doen van bestellingen of het inkopen van diensten:
 • uitvoering overeenkomst
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • het doen van betalingen:
 • uitvoering overeenkomst
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • activiteiten van intern beheer:
 • uitvoering overeenkomst
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • het onderhouden van contacten:
 • uitvoering overeenkomst
 • gerechtvaardigd belang
 • de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving:
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • De wettelijke grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens betreffende derden is voor:
 • de leveringen en dienstverlening aan klanten:
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • de communicatie met betrokkene:
 • uitvoering overeenkomst
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • het verlenen van toegang tot ons bedrijf of onze website of voor de beveiliging daarvan:
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang
 • het onderhouden van contacten en het verzenden van informatie over de diensten van Hermans Techniek Nederland:
 • toestemming
 • gerechtvaardigd belang
 • de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving:
 • wettelijke plicht
 • gerechtvaardigd belang

 

MET WIE KUNNEN WIJ PERSOONSGEGEVENS DELEN

 • Hermans Techniek Nederland kan persoonsgegevens betreffende sollicitanten delen met:
 • leveranciers, zoals IT-bedrijven
 • anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.
 • Hermans Techniek Nederland kan persoonsgegevens betreffende klanten delen met:
 • toeleveranciers, onderaannemers, IT-bedrijven
 • anderen die belast zijn met of leiding geven aan de activiteiten in het kader waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt of die daarbij noodzakelijkerwijze zijn betrokken
 • anderen, met toestemming van de betrokkene, of als sprake is van een wettelijke verplichting.

 

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

 • Hermans Techniek Nederland past verscheidene technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking of ongeoorloofde toegang. Het gaat daarbij om administratieve, fysieke en technologische maatregelen. Bij ons werkzame personen zijn gebonden aan geheimhouding, en dienen zich te houden aan onze instructies die gericht zijn op de adequate bescherming van uw gegevens.

 

COOKIES OP ONZE WEBSITE

 • Cookies zijn kleine tekstbestandjes die worden geplaatst door websites op het apparaat waarmee u de website bezoekt. Hiermee kunnen (persoons)gegevens over u verzameld worden. Ook onze website maakt gebruik van cookies.

 

DOORGIFTE NAAR LANDEN BUITEN DE EER

 • Het kan voorkomen dat persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europees Economische Ruimte (EER) dat een lagere mate van bescherming biedt aan persoonsgegevens dan de wetgeving binnen de EER. Wij zullen dat uitsluitend doen indien die doorgifte noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS

 • We bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt om te voldoen aan wet- en regelgeving.
 • Gegevens over sollicitanten worden uiterlijk vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure of het indienen van een open sollicitatie verwijderd, tenzij de betrokkene bij ons in dienst treedt of toestemming geeft om die langer (ten hoogste een half jaar) te bewaren.
 • Gegevens die nodig zijn in het kader van onze boekhouding worden zeven jaar bewaard.

 

UW RECHTEN TEN AANZIEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

 • De wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kent personen de volgende rechten toe ten aanzien van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben:
 • het recht om te verzoeken of hen betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, en, zo ja, om daarin inzage te krijgen
 • het recht om rectificatie en het verwijderen van die gegevens te verzoeken
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking of om beperking van de verwerking te vragen
 • het recht om toestemming voor de verwerking in te trekken, indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw gegevens aan een door u aan te wijzen organisatie, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm
 • afhankelijk van het land waar u woont, het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder die toeziet op de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).
 • Hermans Techniek Nederland zal een verzoek in verband met de uitoefening van deze rechten in behandeling nemen op de wijze zoals voorgeschreven door de wet. Deze rechten zijn echter niet absoluut; zij zijn niet onder alle omstandigheden van toepassing en de toepasselijke regelgeving voorziet in de nodige uitzonderingen.

 

CONTACTGEGEVENS

 • Om de hiervoor beschreven rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen. U vindt de contactgegevens op onze website. U kunt ook contact opnemen als u een klacht wilt indienen over de manier waarop uw persoonsgegevens door Hermans Techniek Nederland zijn verwerkt. Als u niet tevreden bent met de wijze waarop wij uw klacht hebben afgewikkeld, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, als u in een ander land van de EER woont of werkt, bij de toezichthouder in dat land.

 

WIJZIGINGEN

 • Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.